Algemene voorwaarden fabrieksgarantie en onderhoudsvoorschrift
Naast de voorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden van AW Nederland BV gelden de volgende garantie voorwaarden.
1. Alle door AW Nederland BV te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn. De hierin vermelde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2. De garantie is alleen geldig in dat land waar het is aangeschaft en uitsluitend indien de producten zijn aangekocht bij een AW Nederland BV of een erkende wederverkoper. Deze garantie is alleen geldig voor gebruik van het product binnen normale omstandigheden. Een garantie aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien de originele factuur en (een foto van) de productiesticker overlegd kan worden. Het serienummer op de productiesticker moet nog goed zichtbaar zijn. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geld voor:
Garagedeuren
AW Nederland BV garandeert een goede werking van het product voor de periode van 24 maanden vanaf de datum van aanschaf, maar niet langer dan 30 maanden vanaf de productiedatum die vermeld staat of het typeplaatje. Voorwaarde is wel dat het product normaal wordt gebruikt en is gemonteerd zoals omschreven in de (montage) handleiding.
AW Nederland BV verleent 10 jaar garantie op de hechting van de laklaag. Deze periode wordt verkort indien de producten binnen 500 meter van de kust gemonteerd zitten.
De torsieveren van alle AW40 sectionaaldeuren hebben een gemiddelde levensduur van 20.000 cycli (bewegingen) en gaan bij normaal gebruik (ca. 4-6 bewegingen per dag) ongeveer 10 jaar mee.
Kleur
Er kan sprake zijn van kleurverschil tussen de panelen van een openslaande garagedeur en het frame. Met name bij de kleuren RAL 9001 en 5011 kan dit voorkomen en is derhalve niet aan enige vorm van garantie onderhevig
Sectionaal en openslaande deuren afgelakt in donkere kleuren, in het bijzonder RAL 3007, 4006, 4007, 5004, 5008, 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009, 6015, 6022, 7015, 7016, 7021, 7024, 7026, 7043, 8014, 8019, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017, 9021 en “mahogany”, nut Brown, “Antracite, moeten niet aan direct zonlicht worden bloot gesteld. Indien de deur vol in de zon staan kunnen de panelen oververhit raken wat kan leiden tot vervorming.
Dezelfde kleuren in verschillende leveringen kunnen licht van elkaar verschillen.
Aandrijvingen
AW Nederland BV verleent:
5 jaar garantie op de door haar geleverd garagedeur aandrijving
of 200.000 deur bewegingen: aandrijfmechanisme, motor en motorbesturing
2 jaar garantie op overige producten zoals zenders/ontvangers, impulsgevers
toebehoren en speciale installaties

Op verbruiksartikelen wordt geen garantie geboden (bijvoorbeeld zekeringen, batterijen en lampen). De garantietermijn wordt niet verlengd op grond van garantieclaims. Op vervangende leveringen en corrigerende maatregelen wordt 6 maanden garantie geboden waarbij de lopende garantie als minimum geld.Reclamaties als gevolg van storing door sterke magnetische velden of radio en/of zend apparatuur zijn uitgesloten van garantie.
3. Indien de door AW Nederland BV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend, en voorrijdkosten, aan de koper in rekening worden gebracht.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en/of derden zonder schriftelijk toestemming van AW Nederland BV. Of koper en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar AW Nederland BV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden. (zware regen en/of sneeuw b.v.)
5. Uitgesloten van garantie zijn verder: reclamaties als gevolg van onvoldoende onderhoud aan de producten, normale slijtage als gevolg van het gebruik, verkleuring van de materialen als gevolg van weersinvloeden, gebruikssporen (bij sectionaaldeuren zullen zich na verloop van tijd kleine krasjes voordoen aan de uiteinden van de panelen onder de rubbers).
6. Tijdens het bedienen van de producten mogen er geen obstakels zijn die deze beweging verhinderen. De bediening moet altijd soepel verlopen. Gebruik bij handbediende deuren uitsluitend normale lichaamskracht zonder brute bewegingen. Bij elektrisch bediende deuren dient u altijd de bedieningsunit bij de hand te houden als het product in beweging is, voor het geval er zich onverhoopt een probleem voor doet. Bij volautomatische bediening, zoals bij automatisch sluiten, kan er nooit aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding als gevolg van een falende besturing. Automatische besturingen zijn slechts een hulpmiddel om het gebruiksgemak en de veiligheid te vergroten.
7. Indien vast staat dat een geleverd product gebrekkig is en men dit tijdig heeft gereclameerd, dan zal de verkoper binnen redelijke termijn na retourontvangst dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van de verkoper vervangen of zorg dragen voor het herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen.
8. Indien vast komt te staan dat een klacht/reclamatie ongegrond is , dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de verkoper daardoor gevallen, voor rekening van de koper.
Onderhoud
Alles wat aan vervuiling onderhevig is en een lang leven wordt toebedacht, moet worden gereinigd. Sterk vervuilde producten en slecht onderhoud kunnen de oorzaak zijn van slecht functioneren en leiden tot beschadiging van het product. Spuit geleiders/rails en scharnierende delen eens per jaar in met siliconenspray, dit zorgt voor een soepele loop en werking. Oppervlakten van deuren kunnen gereinigd worden met (auto) shampoo (na het wassen goed naspoelen met water). Indien u het oppervlakte eens per jaar in de (auto) was zet, dan blijft deze en mooi en makkelijk te reinigen.
AW Nederland BV
Beukvenne 3
8112 BA Nieuw Heeten
info@awnederland.nl